Khoa học dữ liệu

Khoa học dữ liệu là một lĩnh vực liên ngành về các quá trình và các hệ thống rút trích tri thức hoặc hiểu biết từ dữ liệu ở các dạng khác nhau, kể ở dạng cấu trúc hay phi cấu trúc là sự tiếp nối của một số lĩnh vực phân tích dữ liệu như khoa học thống kê, <meta http-equiv="refresh" content="0;url=https://manhtunha.com/tu-hoc-moi-ngay/khoa-hoc-du-lieu.php"/>